ข่าวประชาสัมพันธ์

รอบรั้ว LCC


สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้มอบหนังสือสำคัญให้ไว้เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้ผ่านรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) ด้านอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565

คณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ร่วมลงนามถวายพระพรและพร้อมใจจัดพิธีถวายพระพรชัย เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา 28 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ และ อ.สุพรรณี หมุดคำ หัวน้าสาขาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้ร่วมประชุมและลงนามทำความร่วมือทางการศึกษา(MOU) “การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่” กับทาง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ด้านการเรียนธุรกิจค้าปลีกและมีรายได้ระหว่างฝึกงาน จบแล้วบรรจุเข้าทำงานในร้าน Lotus’s ในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาการบัญชี

เปิดสอน ระดับ

    ปวช.
    ปวส.

สมัครเลย

สาขาคอมพิวเตจร์ธุรกิจ
สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
    ปวช. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
    ปวส. (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

สมัครเลย

ภาษาต่างประเทศ

เปิดสอน ระดับ

    ปวช. (ภาษาต่างประเทศ)
    ปวส. (ภาษาต่างประเทศธุรกิจ)

สมัครเลย

สาขาการตลาด

เปิดสอน ระดับ

    ปวช.
    ปวส.

สมัครเลย

สาขาการท่องเที่ยว

เปิดสอน ระดับ

    ปวช.
    ปวส.

สมัครเลย

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดสอน ระดับ

    ปวช.
    ปวส.

สมัครเลย

สาขาอเล็กทรอนิกส์

เปิดสอน ระดับ

    ปวช. (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
    ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์)

สมัครเลย

สาขาธุรกิจค้าปลีก

เปิดสอน ระดับ

    ปวช. (ธุรกิจค้าปลีก)
    ปวส. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)

สมัครเลย

สาขาการโรงแรม

เปิดสอน ระดับ

    ปวช.
    ปวส.

สมัครเลย

แผนที่เดินทาง

สถานที่ตั้ง
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
  • 98/12 ม.2 ถ.โพธาราม
  • ต.ช้างเผือก อ.เมือง
  • จ.เชียงใหม่ 50300
  • โทร. 053 210057 , 053 210058