ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนนโพธาราม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 16 ไร่ เศษ ประกอบด้วยอาคารโรจนารุณ อาคารแมททิวและอาคารสำนักงาน อาคารทุกหลังได้ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยฯ มีห้องประชุมหลายขนาด ซึ่งสามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่ 20 ถึง 1500 คน และมีสนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล รวมทั้งสนามฟุตซอล บรรยากาศภายในวิทยาลัยฯ เงียบสงบเหมาะแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง วิทยาลัยฯ ได้จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนไว้อย่างครบครันและทันสมัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีเป้าหมาย คือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบวินัยและพร้อมที่จะนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปรับใช้สังคม ให้สมกับปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ "คุณธรรมเด่นเน้นวิชาการ เชียวชาญทักษะ" และคำขวัญของวิทยาลัยฯ คือ "LEARN TO SERVE"


L.C.C. สารสนเทศ

ข่าวสาร กิจกรรม

สารจากผู้บริหาร

 • ...........................................................................................................................................

  ดร.วัชระ ตันตรานนท์


  ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย

 • ...........................................................................................................................................

  อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร


  ผู้จัดการ

 • ...........................................................................................................................................

  ผอ.คนึงนิจ พรหมเนตร


  ผู้อำนวยการ

ผู้บริหารดร.วัชระ ตันตรานนท์

ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย


อ.กุลวดี เกียรติไชยากร

ผู้รับใบอนุญาต


อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร

ผู้จัดการ


ผอ.คนึงนิจ พรหมเนตร

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการอ.ทิพวรรณ์ พิบูลนันท์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร


อ.นารี วังโสภา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


อ.พวงพลอย ขันเลข

ฝ่ายวิชาการ


อ.สุเทพ แก้วจรัญ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

บุคลากร

 • อ.ยุวดี บุตรจันทร์

  หัวหน้าสาขาการบัญชี
 • อ.ธิติมา คำราพิศ

  อาจารย์สาขาการบัญชี
 • อ.อรวรรณ ธรรมวิสุทธิ์

  อาจารย์สาขาการบัญชี
 • อ.โสภิดา ขัดสงคราม

  อาจารย์สาขาการบัญชี
 • อ.วณัฐพล ตุ่นแก้ว

  อาจารย์สาขาการบัญชี
 • อ.สันทนา โรจน์พานิชกุล

  อาจารย์สาขาการตลาด
 • อ.วาสนา คำภีร์

  อาจารย์สาขาการตลาด
 • อ.ประภาพร วงค์คำฝั้น

  อาจารย์สาขาการตลาด
 • อ.อุบลรัตน์ แสงสุวรรณ

  หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อ.วิเชียร ตาเจริญเมือง

  อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อ.พรรณี สถิตเมธากุล

  อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อ.บรรเจิด จิตต์มั่น

  อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อ.เบญจวรรณ อุสุยะ

  อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อ.กิตติพงศ์ สว่างทิศ

  อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อ.ไอยญาลิล จุมปา

  หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ
 • อ.อมราภรณ์ มณีนันท์

  อาจารย์สาขาภาษาต่างประเทศ
 • อ.จิดาภา เสาร์หมื่น

  อาจารย์สาขาภาษาต่างประเทศ
 • อ.วชิรวิทย์ เสนาธรรม

  อาจารย์สาขาภาษาต่างประเทศ
 • อ.ศรีสุดา แซ่ย่าง

  อาจารย์สาขาภาษาต่างประเทศ
 • MR.JAFRI BIN SALLEH

  อาจารย์สาขาภาษาต่างประเทศ
 • อ.อัครเดช เสนาเจริญ

  หัวหน้าสาขาการท่องเที่ยว
 • อ.น้ำหวาน สุจริตพานิช

  อาจารย์สาขาการท่องเที่ยว
 • อ.ฐาณิญา ถาวร

  หัวหน้าสาขาการโรงแรม
 • อ.สุพรรณี หมุดคำ

  หัวหน้าสาขาธุรกิจค้าปลีก
 • อ.วิไลกุล ปัญญาพรหม

  หัวหน้าสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • อ.แรมจันทร์ เขื่อนพันธ์

  หัวหน้าหมวดสามัญ
 • อ.ยงยุทธ ยงยศ

  อาจารย์วิชาพละ
 • อ.ศรินยา นุยามัง

  อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • อ.ลักขณา สมนะ

  อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • อ.ทัศนีย์ คฤหเตชะ

  งานแนะแนว
 • อ.อุบลวรรณ พุทธิมานนท์

  งานแนะแนว
 • อ.อาทิตย์ สิทธิมูล

  งานแนะแนว
 • อ.รุ่งนภา อินเพลา

 • อ.พัชราภรณ์ อินทรพงษ์นุวัฒน์

 • อ.กนกพร บุญมี

 • อ.อุษณีย์ ไชยคำปัน

 • อ.เพ็ญศรี ขัดสงคราม

 • อ.เกษสุดา อินทชัย

 • อ.ปพัชญา รัตนโมรา

 • อ.ณัฐนนท์ วงษ์ธัญญกิจ

 • อ.เกษร วงค์ยิ้มใย

 • อ.กมล รุ่งพิทักษ์มานะ

 • นักการ
 • นักการ
 • นักการ
 • นักการ
 • นักการ

เกี่ยวกับเรา

                                        

ติดต่อวิทยาลัย

LCC. รับนักเรียนที่จบ ม.3 เข้าเรียนระดับ ปวช. รับนักเรียนที่จบ ม.6 หรือ ปวช.3 เข้าเรียนระดับ ปวส. เปิดสอนสาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาการโรงแรม สาขาการท่องเที่ยว สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาธุรกิจค้าปลีก และสาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์.

(053) 210 057-8

98/12 หมู่2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 16.00 น.