ติดต่อวิทยาลัย

LCC. รับนักเรียนที่จบ ม.3 เข้าเรียนระดับ ปวช. รับนักเรียนที่จบ ม.6 หรือ ปวช.3 เข้าเรียนระดับ ปวส. เปิดสอนสาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาการโรงแรม สาขาการท่องเที่ยว สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาธุรกิจค้าปลีก และสาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์.

(053) 210 057-8

98/12 หมู่2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 16.00 น.