หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์อุบลรัตน์ แสงสุวรรณ


อัตลักษณ์สาขา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา


หลักสูตรสาขาการบัญชี

หลักสูตรระดับ : ปวช.
ระยะเวลาหลักสูตร : 3 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.3 หรือเทียบเท่า


หลักสูตรระดับ : ปวส.
ระยะเวลาหลักสูตร : 2 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า