img

อัตลักษณ์วิทยาลัย

วินัยดี วิชาการเด่นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

สะอาด ร่มรื่น สดชื่น สวยงามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม

วินัย น้ำใจ พอเพียงคุณลักษณะของนักเรียนนักศึกษา L.C.C. HUNMAN

1. ลุกพับ กินล้าง ใส่ซัก

2. ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

3. มีวินัย รับผิดชอบ รอบรู้

4. คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

5. Start Up / Learn To Serv / Speak English