ผู้บริหารดร.วัชระ ตันตรานนท์

ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย


อ.กุลวดี เกียรติไชยากร

ผู้รับใบอนุญาต


อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร

ผู้จัดการ


ผอ.คนึงนิจ พรหมเนตร

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการอ.ทิพวรรณ์ พิบูลนันท์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร


อ.นารี วังโสภา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


อ.พวงพลอย ขันเลข

ฝ่ายวิชาการ


อ.สุเทพ แก้วจรัญ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

หัวหน้าสาขาอ.ยุวดี บุตรจันทร์

สาขาวิชาการบัญชี


อ.อภิญญา ธรรมปัญญา

สาขาวิชาการตลาด


อ.อุบลรัตน์ แสงสุวรรณ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อ.ไอยญาลิล จุมปา

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศอ.อัครเดช เสนาเจริญ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว


อ.ฐาณิญา ถาวร

สาขาวิชาการโรงแรม


อ.สุพรรณี หมุดคำ

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก


อ.วิไลกุล ปัญญาพรหม

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ผู้สอนอ.ธิติมา คำราพิศ

สาขาวิชาการบัญชี


อ.อรวรรณ ธรรมวิสุทธิ์

สาขาวิชาการบัญชี


อ.โสภิดา ขัดสงคราม

สาขาวิชาการบัญชี


อ.วณัฐพล ตุ่นแก้ว

สาขาวิชาการบัญชีอ.สันทนา โรจน์พานิชกุล

สาขาวิชาการตลาด


อ.วาสนา คำภีร์

สาขาวิชาการตลาด


อ.ประภาพร วงค์คำฝั้น

สาขาวิชาการตลาด


อ.วิเชียร ตาเจริญเมือง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศอ.พรรณี สถิตเมธากุล

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อ.บรรเจิด จิตต์มั่น

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อ.เบญจวรรณ อุสุยะ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อ.กิตติพงษ์ สว่างทิศ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศอ.พิมพ์ใจ เกี๋ยงคำฝั้น

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อ.รุ่งทิวา พรมมี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อ.ชลธิชา สุวรรณหล้า

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อ.อมราภรณ์ มณีนันท์

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศอ.จงกล สุขุมวิทยา

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


อ.จิดาภา เสาร์หมื่น

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


อ.ฐิติภาวดี พิชิตศัตรูพ่าย

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


อ.เจนจิรา สามแก้ว

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศอ.วชิรวิทย์ เสนาธรรม

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


อ.พิชญ์วรัญ สิริสินอังกูร

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


อ.ศรีสุดา แซ่ย่าง

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


MR.JAFRI BIN SALLEH

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศอ.บุษกร พันธวงค์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว


อ.น้ำหวาน สุจริตพานิช

สาขาวิชาการท่องเที่ยว


อ.พณพร จิตโสภา

สาขาวิชาการท่องเที่ยว


อ.มยุรี วงค์ฝั้น

สาขาวิชาการโรงแรมอ.วชิราภรณ์ บุญเพชร

สาขาวิชาการโรงแรม


อ.กฤษณภัท โป่งสี

สาขาวิชาการโรงแรม


อ.นัทรินทร์ มะโนตัน

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก


อ.ปรียารักษ์ อารีวงศ์

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกอ.

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก


อ.พรเทพ ไชยวรรณ์

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


อ.อดิศักดิ์ กุนา

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


อ.ศิริรัตน์ โอษฐสัตย์

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์สามัญอ.แรมจันทร์ เขื่อนพันธ์

หัวหน้าหมวดสามัญ


อ.เกตุธิดา รัตนประภา

อาจารย์วิชาภาษาไทย


อ.ยงยุทธ ยงยศ

อาจารย์วิชาพละ


อ.ศรินยา นุยามัง

อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อ.ลักขณา สมนะ

อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์


อ.โชติพัฒน์ องอาจ

อาจารย์วิชาภาษาไทย