การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ลำดับ รายการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรติดต่อ
1. การแข่งขันทักษะธุรกิจค้าปลีก (ปวช.) อ.สุพรรณี หมุดคำ 081-2872602
2. การแข่งขันทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย (ปวช.) อ.อภิญญา ธรรมปัญญา 091-8574188
3. การแข่งขันการบัญชี (ปวช.) อ.ยุวดี บุตรจันทร์ 093-1340073
4. การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.) อ.วิเชียร ตาเจริญเมือง 081-9989614
5. การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.) อ.วิเชียร ตาเจริญเมือง 081-9989614
6. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน (ปวช.) อ.เจนจิรา สามแก้ว 083-0303989
7. การแข่งขันทักษะการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (ปวช.) อ.ไอยญาลิล จุมปา 061-2969626
8. การแข่งขันการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ (ปวช.) อ.ไอยญาลิล จุมปา 061-2969626
9. การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ (ปวส.) อ.อภิญญา ธรรมปัญญา 091-8574188
10. การแข่งขันการบัญชี (ปวส.) อ.ยุวดี บุตรจันทร์ 093-1340073
11. การแข่งขันโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ปวส.) อ.วณัฐพล ตุ่นแก้ว 096-5187124
12. การแข่งขันทักษะเกมการตัดสินใจทางธุรกิจ (ปวส.) อ.โสภิดา ขัดสงคราม 081-1803344
13. การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.) อ.วิเชียร ตาเจริญเมือง 081-9989614
14. การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.) อ.วิเชียร ตาเจริญเมือง 081-9989614
15. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน (ปวส.) อ.เจนจิรา สามแก้ว 083-0303989
16. การแข่งขันทักษะการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (ปวส.) อ.ไอยญาลิล จุมปา 061-2969626
17. การแข่งขันการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ (ปวส.) อ.ไอยญาลิล จุมปา 061-2969626