ตัวอย่างแนวข้อสอบ V-NET 2554

ระดับ ปวช. 3 ชุดวิชาที่ 1 สมรรถนะพื้นฐาน ชุดวิชาที่ 2 สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ ชุดวิชาที่ 3 สมรรถนะพื้นฐาน วิชาชีพ

 

ชุดวิชาที่ 4.1 สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชาพณิชยการ
ชุดวิชาที่ 4.2 สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
       
ระดับ ปวส. 2 ชุดวิชาที่ 1 สมรรถนะพื้นฐาน ชุดวิชาที่ 2 สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ ชุดวิชาที่ 3 สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ
       
ตัวอย่างกระดาษตำตอบ    
 
โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial College. All rights reserved