ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับทีม FtwoK ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ "Prime Minister's Award for Health Promotion Innovation 2022" ประเภทอาชีวศึกษา ด้วยผลงาน "Wireless helmet signal light" อุปกรณ์เสริมหมวกกันน็อคนิรภัยอัจฉริยะ

รอบรั้ว LCC


ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมงาน Innovation Camp การประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022

บริษัท CP ALL จำกัดมหาชน เขตพื้นที่ RN ได้จัดปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาธุรกิจค้าปลีก ปวช.1 กลุ่ม B ...

สาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลานนา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกสอนอาชีพ ให้แก่ผู้เข้าอบรม "โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด" ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพและการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2565


การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

พิธีลงนามข้อตกลงเพื่อพัฒนาการศึกษา(MOU) กับบริษัทชั้นนำ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การปะกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ประกวดการแข่งขัน Cover Dance L.C.C. 2022
L.C.C. Singing Contest & Cover Dance 2022
L.C.C. Singing Contest & Cover Dance 2022
มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ROV E-Sport
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งขันมารยาทไทย
แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย และรักการอ่านภาษาไทย
การแข่งขันภายในทักษะบัญชีรอบชิงชนะเลิศ
อบรมหลักสูตรระยะสั้นภายใต้ชื่อ “ออนไลน์ปัง ตังค์มาเอง” ให้กับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้ามาดูงานภายในวิทยาลัย
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ภายในวิทยาลัย "ทักษะธุรกิจค้าปลีก" ระดับปวช.
L.C.C. Singing Contest & Cover Dance 2022
มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการคลิป Happy Free Day จัดโดยสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาการบัญชี

เปิดสอน ระดับ

    ปวช.
    ปวส.

สมัครเลย

สาขาคอมพิวเตจร์ธุรกิจ
สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
    ปวช. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
    ปวส. (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

สมัครเลย

ภาษาต่างประเทศ

เปิดสอน ระดับ

    ปวช. (ภาษาต่างประเทศ)
    ปวส. (ภาษาต่างประเทศธุรกิจ)

สมัครเลย

สาขาการตลาด

เปิดสอน ระดับ

    ปวช.
    ปวส.

สมัครเลย

สาขาการท่องเที่ยว

เปิดสอน ระดับ

    ปวช.
    ปวส.

สมัครเลย

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดสอน ระดับ

    ปวช.
    ปวส.

สมัครเลย

สาขาอเล็กทรอนิกส์

เปิดสอน ระดับ

    ปวช. (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
    ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์)

สมัครเลย

สาขาธุรกิจค้าปลีก

เปิดสอน ระดับ

    ปวช. (ธุรกิจค้าปลีก)
    ปวส. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)

สมัครเลย

สาขาการโรงแรม

เปิดสอน ระดับ

    ปวช.
    ปวส.

สมัครเลย

แผนที่เดินทาง

สถานที่ตั้ง
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
  • 98/12 ม.2 ถ.โพธาราม
  • ต.ช้างเผือก อ.เมือง
  • จ.เชียงใหม่ 50300
  • โทร. 053 210057 , 053 210058