ข่าวประชาสัมพันธ์

รอบรั้ว LCC


อ.คนึงนิจ พรหมเนตร ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยทาง ยุพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

อ.คนึงนิจ พรหมเนตร ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เป็นประธานเปิดการอบรม "Service Mind For Sevice Excellence" การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนพอนันด์ พัฒนะเรืองชัย ผู้จัดการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ เป็นวิทยากร

อ.คนึงนิจ พรหมเนตร ผู้อำนวย และ อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานเชียงใหม่ 2566” จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงาน

อ.คนึงนิจ พรหมเนตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้ร่วมพิธีเปิด " การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา " ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ และได้เยี่ยมชม ให้กำลังแก่นักศึกษาของวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

คุณครูประภาพร นำนักเรียนสาขาธุรกิจค้าปลีก เข้าร่วมกิจกรรม "ก้าวแรกสู่หมากล้อม" จัดโดย บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ..🏫ที่ วท.พาณิชยการเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาการบัญชี

เปิดสอน ระดับ

    ปวช.
    ปวส.

สมัครเลย

สาขาคอมพิวเตจร์ธุรกิจ
สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
    ปวช. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
    ปวส. (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

สมัครเลย

ภาษาต่างประเทศ

เปิดสอน ระดับ

    ปวช. (ภาษาต่างประเทศ)
    ปวส. (ภาษาต่างประเทศธุรกิจ)

สมัครเลย

สาขาการตลาด

เปิดสอน ระดับ

    ปวช.
    ปวส.

สมัครเลย

สาขาการท่องเที่ยว

เปิดสอน ระดับ

    ปวช.
    ปวส.

สมัครเลย

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดสอน ระดับ

    ปวช.
    ปวส.

สมัครเลย

สาขาอเล็กทรอนิกส์

เปิดสอน ระดับ

    ปวช. (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
    ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์)

สมัครเลย

สาขาธุรกิจค้าปลีก

เปิดสอน ระดับ

    ปวช. (ธุรกิจค้าปลีก)
    ปวส. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)

สมัครเลย

สาขาการโรงแรม

เปิดสอน ระดับ

    ปวช.
    ปวส.

สมัครเลย

แผนที่เดินทาง

สถานที่ตั้ง
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
  • 98/12 ม.2 ถ.โพธาราม
  • ต.ช้างเผือก อ.เมือง
  • จ.เชียงใหม่ 50300
  • โทร. 053 210057 , 053 210058