รายชื่อชมรม รายชื่อไม่ได้ลงชมรม พิมพ์รายชื่อ เข้าสู่ระบบ ครูประจำชมรม ครูประจำชั้น

รายชื่อชมรม
# ชื่อชมรม ที่ปรึกษา รับ สมาชิก (คน)
ปวช. ปวส. รวม
1 ชมรมลูกเสือ ครูยงยุทธ ยงยศ
ครูอาทิตย์ สิทธิมูล
ครูประภาพร วงค์คำฝั้น
ครูสมพร เทพสิงห์
ครูดิลก ปิยะรังษี
ครูศิริรัตน์ โอษฐสัตย์
121 - - 112
2 ROVER ครูยงยุทธ ยงยศ
10 - - 10
3 ชมรมดนตรี ครูธนภูมิ เลอเลิศไทยานุภาพ
ครูกลยุทธ อาจหาญ
30 - - 30
4 ชมรมภาษาจีน ครู Jafri Bin Salleh
ครูศรีสุดา แซ่ย่าง
30 - - 15
5 ชมรมภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ครูอมราภรณ์ มณีนันท์
ครูณัฐพล ตาเจริญเมือง
ครูสุชาวลี กุยแก้ว
30 - - 27
6 ชมรมวิทยาศาสตร์ ครูลักขณา สมนะ
ครูศรินยา นุยามัง
30 - - 16
7 ชมรมสิ่งประดิษฐ์ (D.I.Y) ครูอุบลรัตน์ แสงสุวรรณ
ครูสันทนา โรจน์พานิชกุล
ครูเบญจวรรณ อุสุยะ
30 - - 22
8 ชมรมพระพุทธศาสนาแลศิลปวัฒนธรรม ครูโซติพัฒน์ องอาจ
ครูฐาณิญา ทาชมภู
30 - - 20
9 ชมรม TO BE NUMBER ONE (Cover Dance) ครูเกษสุดา อินทชัย
ครูโสภิดา ขัดสงคราม
30 - - 16
10 ชมรม AV ROOM ครูพรเทพ ไชยวรรณ์
30 - - 8
11 ชมรมจิตอาสา ครูอัครเดช เสนาเจริญ
30 - - 15
12 ชมรมค้าปลีก (CP ALL) ครูสุพรรณี หมุดคำ
ครูนัทรินทร์ มะโนตัน
ครูปรียารักษ์ อารีวงค์
100 - - 100
13 History recreation ครูศิริพร จันทร์งาม
ครูวชิราภรณ์ บุญเพชร
ครูอังควรีย์ เมืองชมภู
15 - - 15
14 ชมรมถ่ายภาพ ครูวิไลกุล ปัญญาพรหม
15 - - 15
15 ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) ครูอุษณีย์ ปัญจะ
15 - - 12
16 ชมรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครูกิตติพงศ์ สว่างทิศ
ครูแรมจันทร์ หินเงิน
50 - - 32
17 ชมรมธนาคารโรงเรียน ครูธิติมา คำราพิศ
ครูอรวรรณ ธรรมวิสุทธิ์
ครูยุดี บุตรจันทร์
12 - - 9
18 ชมรม Animation ครูชลธิชา สุวรรณหล้า
ครูพิมพ์ใจ เกี๋ยงคำฝั้น
30 - - 13
19 ชมรมวอลเลย์บอลและฟุตซอล ครูณัฐนนท์ วงษ์ธัญญกิจ
ครูศิริรัตน์ โอษฐสัตย์
50 - - 36

ระบบสารสนเทศ Version 2.0 www.lcc.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181