หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับผู้จบชั้น ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า


จุดประสงค์สาขาวิชา

  • เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
  • เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
  • เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานด้านเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
  • เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยึธุรกิจดิจิทัล ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
  • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน วิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานเทคโลยีธุรกิจดิจิทัล
  • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง การใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
  • เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

ครูผู้สอน


นางอุบลรัตน์ แสงสุวรรณ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโลยีธุรกิจดิจิทัล

นายวิเชียร ตาเจริญเมือง

ครูสอนเทคโลยีธุรกิจดิจิทัล

นายกิตติพงค์ สว่างทิศ

ครูสอนเทคโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางเบญจวรรณ อุสุยะ

ครูสอนเทคโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวพิมพ์ใจ เกี๋ยงคำฝั้น

ครูสอนเทคโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวชลธิชา สุวรรณหล้า

ครูสอนเทคโลยีธุรกิจดิจิทัล

นายสุรชัย เจริญศรี

ครูสอนเทคโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวเกษร วงค์ยิ้มใย

ครูสอนเทคโลยีธุรกิจดิจิทัล

นายบรรเจิด จิตต์มั่น

ครูสอนเทคโลยีธุรกิจดิจิทัล