หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รับผู้จบชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า


จุดประสงค์สาขาวิชา

 • เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 • เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
 • เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทส
 • เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน วิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที พัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกมส์ และแอนิเมชั่น
 • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง การใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
 • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือนักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย หรือ นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที หรือนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกมส์ และแอนิเมชั่น ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
 • เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชีั้นสูง (ปวส.)

รับผู้จบระดับ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า


จุดประสงค์สาขาวิชา

 • เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 • เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการตลาดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
 • เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตลาดในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน วิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที พัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกมส์ และแอนิเมชั่น
 • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือ นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย หรือ นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที หรือ นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกมส์ และแอนิเมชั่น ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
 • เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

ครูผู้สอน


นางอุบลรัตน์ แสงสุวรรณ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวิเชียร ตาเจริญเมือง

ครูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกิตติพงค์ สว่างทิศ

ครูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางเบญจวรรณ อุสุยะ

ครูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพิมพ์ใจ เกี๋ยงคำฝั้น

ครูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวชลธิชา สุวรรณหล้า

ครูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุรชัย เจริญศรี

ครูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวเกษร วงค์ยิ้มใย

ครูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายบรรเจิด จิตต์มั่น

ครูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ